موزاییک سیمانی

موزاییکی که در سطح رویه فاقد سنگ دانه های تزئینی است و تنها دارای شیار و طرحهای ساده است.
قیمت موزاییک سیمانیفروش موزاییک سیمانیموزاییک سیمانی